อบรมรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเพื่อปกป้องสตรีพิการและเด็กหญิงพิการจากภัยออนไลน์ จ.ลำปาง


ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลำปาง สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดลำปาง ร่วมกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยและกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรมรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเพื่อปกป้องสตรีพิการและเด็กหญิงพิการจากภัยออนไลน์ เรียนรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเพื่อป้องกันภัยการละเมิดทางเพศและการหลอกลวงฉ้อโกงทางออนไลน์    ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง จ.ลำปาง

 

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

ห้อง 3c15 ชั้น 3 เลขที่ 723 อาคารศุภาคาร ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร

เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600 

โทรศัพท์ :0-2860-1358 โทรสาร :0-2860-3437

www.inetfoundation.or.th

email : staff@inetfoundation.or.th