อบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมศักยภาพครูและนักเรียนในการในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และรู้เท่าทัน


มูลนิธิ EDF Thailand ร่วมกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมศักยภาพครูและนักเรียนในการในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และรู้เท่าทัน ให้กับครูและนักเรียน จำนวน 108 คน จาก 9 โรงเรียน โดยจัดการอบรมเป็น 2รอบ รอบแรกวันที่ 18-19 มิ.ย.61และรอบที่สองวันที่ 20-21 มิ.ย.61 ณ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม จ.นนทบุรี   โดยกิจกรรมแบ่งเป็นการให้ความรู้ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ภัยออนไลน์และกฎหมายดิจิทัล Workshop การสร้างสื่อด้วยApplication และการประยุกต์การเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สำหรับเป็นเครื่องมือนำไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนต่อไป

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

ห้อง 3c15 ชั้น 3 เลขที่ 723 อาคารศุภาคาร ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร

เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600 

โทรศัพท์ :0-2860-1358 โทรสาร :0-2860-3437

www.inetfoundation.or.th

email : staff@inetfoundation.or.th