ข่าวกิจกรรม

 • โครงการจัดอบรมและประกวดสื่อดิจิทัล

  1.หลักการและเหตุผล

  อ่านต่อ


 • โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

  1.ที่มาและความสำคัญของโครงการ

  อ่านต่อ


 • โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อร้าย ขยายสื่อดี และสร้างความฉลาดในการใช้สื่อดิจิทัล ให้กับเด็ก เยาวชน และองค์กรทำงานด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว

   

  อ่านต่อ


 • โครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ICT

              เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที (ICT – Information and Communication Technology) นำมาซึ่งเครื่องมือและช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่ทัน
  อ่านต่อ


 • โครงการสายด่วนแจ้งอินเทอร์เน็ต ไทยฮอตไลน์ (www.thaihotline.org)

                ปัจจุบันทุกภาคส่วนของสังคมได้ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านการศึกษาเรียนรู้ ธุรกิจการค้า และ อุตสาหก
  อ่านต่อ


  มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

  ห้อง 3c15 ชั้น 3 เลขที่ 723 อาคารศุภาคาร ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร

  เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600 

  โทรศัพท์ :0-2860-1358 โทรสาร :0-2860-3437

  www.inetfoundation.or.th

  email : staff@inetfoundation.or.th