โครงการจัดอบรมและประกวดสื่อดิจิทัล


1.หลักการและเหตุผล

           สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) หน่วยงานภายในสังกัด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี  จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีส่วนในการสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชน  ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และสามารถพัฒนาไปสู่การสร้างเป็นวิชาชีพได้ในอนาคต ตลอดหลายปีที่ผ่านมา สอร. ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย ได้ร่วมมือกันจัดอบรมพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย สามารถนำไปใช้ในห้องเรียนและกระจายความรู้ไปสู่สังคมได้อย่างต่อเนื่อง หลักสูตรการอบรมหลากหลาย ได้แก่ การจัดทำอีบุ๊ก (e-Book) อีเลินนิ่ง (e-Learning) และ สต๊อปโมชั่น (Stop Motion) ซึ่งหลังจากกิจกรรมฝึกอบรม ก็ได้มีการต่อยอดโดยจัดประกวดการสร้างสื่อดิจิทัลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการสร้างสื่อใช้ประโยชน์ได้จริง

       ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 ได้มีการเปลี่ยนหลักสูตรการอบรมสร้างสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ในรูปแบบการอบรมผลิตหนังสั้น (Short Film) โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการทำหนังสั้น ได้ฝึกปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคิดประเด็น การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การหาไอเดียและรูปแบบในการนำเสนอ การเล่าเรื่อง การทำสตอรี่บอร์ด การถ่ายทำ การบันทึกเสียง และการตัดต่อวิดีโอ/เสียง ให้เป็นเรื่องราวที่พร้อมจะนำเสนอสู่สังคม

      และหลักสูตรโครงการในปี พ.ศ. 2560 ยังคงรูปแบบหลักสูตรอบรมผลิตหนังสั้น สืบเนื่องจากการตอบรับที่ดีจากการอบรมและประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ในปี 2559 โดยจะประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 30  ทีมๆ ละ 4 คน รวม  120 คน จากทั่วประเทศ  เข้ารับการอบรมกระบวนการทำหนังสั้น รวม  3 วัน (แบ่งเป็น 2 รอบๆ ละ 15 ทีม 60 คน) หลังจากนั้น จะมีการประกวดหนังสั้นถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตัดสินและมอบรางวัล แล้วจึงนำผลงานที่ได้รับรางวัลขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงใช้ในโครงการตามพระราชดำริเพื่อการศึกษา หรือโครงการอื่นๆ ตามที่จะทรงมีพระราชวินิจฉัย ต่อไป

 2.    วัตถุประสงค์

2.1       เพื่อพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำหนังสั้น ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป

2.2       เพื่อเพิ่มปริมาณสื่อดีให้กับห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในประเทศไทย

2.3       เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลให้กับคนไทย

3.    กลุ่มเป้าหมาย

           ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

4.ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ

    -โครงการจัดอบรมและประกวดสื่อดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2560  ประเภทหนังสั้น  มกราคม   สิงหาคม 2560

    - โครงการจัดอบรมและประกวดสื่อดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2559  ประเภทหนังสั้น  มกราคม – กันยายน 2559

     -โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อดิจิทัล และการประกวดสื่อดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2558  ประเภท Stop Motion  มกราคม – กันยายน 2558

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

ห้อง 3c15 ชั้น 3 เลขที่ 723 อาคารศุภาคาร ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร

เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600 

โทรศัพท์ :0-2860-1358 โทรสาร :0-2860-3437

www.inetfoundation.or.th

email : staff@inetfoundation.or.th