เว็ปเพื่อนบ้าน

  มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

  ห้อง 3c15 ชั้น 3 เลขที่ 723 อาคารศุภาคาร ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร

  เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600 

  โทรศัพท์ :0-2860-1358 โทรสาร :0-2860-3437

  www.inetfoundation.or.th

  email : staff@inetfoundation.or.th